Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

Inżynieria Środowiska

 

Środowisko - ważna misja z korzyścią dla wszystkich!
 

Inżynieria środowiska jest jedną z dyscyplin nauk technicznych, obejmującą swym zakresem działania inżynierskie dążące do zachowania środowiska naturalnego w stanie równowagi, zrównoważonego korzystania z jego zasobów oraz zachowania możliwości do samoregeneracji i samooczyszczania środowiska z myślą o przyszłych pokoleniach.
 

... a jaka może być Twoja korzyść?


Na tym kierunku:

 

- możesz zrobić pierwszy krok do ubiegania się o uprawnienia budowlane* (w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych) stanowiące podstawę prawną do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

- poznasz nowoczesne technologie, stosowane w ochronie środowiska, w zakresie ochrony powietrza, wód oraz powierzchni ziemi przed zanieczyszczeniem, w zakresie gospodarowania odpadami oraz ochrony przed hałasem a także stosowane w tym zakresie urządzenia i aparaty,

- uzyskasz praktyczne i teoretyczne przygotowanie do projektowania, wykonawstwa i eksploatacji urządzeń i obiektów ochrony środowiska (oczyszczania gazów odlotowych, oczyszczenia ścieków, uzdatniania wody czy przetwarzania odpadów), instalacji energetycznych i ciepłowniczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii, w tym także do badań eksploatacyjnych, pomiarów diagnostycznych oraz kontroli jakości stosowanych technologii i urządzeń,

- poznasz zasady i metody badań i oceny stanu środowiska wraz z metodyka planowania, przygotowania i prowadzenia działań naprawczych,

- uzyskasz wiedzę i kompetencje w zakresie przeprowadzania audytów energetycznych oraz termo-modernizacji dla budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej, a także prowadzenia nadzoru technicznego, technologicznego i operacyjnego nad funkcjonowaniem instalacji ochrony środowiska oraz oceny ekologicznej stosowanych technologii,

- zdobędziesz umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów prawnych i administracyjnych podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego w zakresie ochrony środowiska,
 

- będziesz przygotowany(a) do pracy w instytutach naukowo-badawczych, organach administracji państwowej i samorządowej związanych z ochroną środowiska, przedsiębiorstwach gospodarki komunalnej i sanitarnej, różnego rodzaju podmiotach gospodarczych w tym z także branży energetyczno-ciepłowniczej, chemicznej czy komunalnej, laboratoriach analitycznych, biurach projektowych i instytucjach zajmujących się zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem, oczyszczaniem gazów i ścieków, uzdatnianiem wody, zagospodarowaniem odpadów,

- dowiesz się, jak zapobiegać negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego oraz degradacji środowiska naturalnego, a także jak wdrażać praktycznie zasady zrównoważonego rozwoju.
 

Spraw by Twoje CV pulsowało dobrą energią i zieleniło się od proekologicznych technologii!
 

Inżynieria środowiska - to miejsce dla ludzi czujących wagę problemu ochrony środowiska naturalnego i odpowiedzialności za siebie oraz drugiego człowieka. Nasi absolwenci posiadają szeroką wiedzę techniczną z zakresu zarządzania środowiskiem i jego ochroną, technologii oczyszczania gazów wprowadzanych do powietrza, technologii oczyszczania ścieków i ochrony wód, uzdatniania wody na potrzeby gospodarki komunalnej, przetwarzania odpadów oraz wdrażania nowoczesnych, bezpiecznych i przyjaznych dla środowiska technologii.

Studia na kierunku „Inżynieria środowiska” są interdyscyplinarne i mają charakter zarówno techniczny jak i techniczno-przyrodniczy. Przygotowują one do rozwiązywania problemów technicznych, technologicznych i organizacyjnych związanych z ochroną, kształtowaniem, wykorzystaniem i przekształcaniem zasobów środowiskowych. Nasi absolwenci są dobrze przygotowani do realizacji prac projektowych, wykonawczych, eksploatacyjnych, remontowo-budowlanych i produkcyjno-handlowych z zakresu inżynierii środowiska we wszystkich dziedzinach gospodarki i administracji.
 

Dołącz do nowego etapu pozyskiwania praktycznych umiejętności - Kogeneracji wiedzy razem z naszymi partnerami z Veolia Energia Łódź S.A.

Dzięki podpisanej umowie o współpracy z Firmą Veolia Energia Łódź S.A. razem z fachowcami z przemysłu możemy zabrać cię w świat ekologicznej elektroenergetyki i ciepłownictwa.

 

*) Uprawnienia budowlane - wykaz uprawnień budowlanych

Pełny opis programu studiów
Siatka godzin


 

Więcej informacji o studiach na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Środowiska znajdziecie w poniższej ulotce:

pdf-icon