Labfactor w liczbach
wielkości na miarę inżyniera
19 Laboratoriów
Tam szukaj przemysłowych innowacji i zielonych technologii
Kierunki priorytetowe dla gospodarki
Jaki potencjał kryje się w tych murach?
Wizualizacje
Labfactor - Budowa nowego budynku WIPOŚ PŁ

Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy

 Inżynieria bezpieczeństwa pracy - najlepszy program studiów w "„konkursie na milion"” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Kierunek studiów: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY został wyróżniony przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „konkursie na milion” na najlepsze programy dostosowujące kształcenie do potrzeb rynku pracy (21.11.2012) Kierunek znalazł się w pierwszej dziesiątce laureatów! Więcej o konkursie.

Autorski program kształcenia na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pracy Politechniki Łódzkiej, służy przygotowaniu wysokokwalifikowanych kadr bhp dla potrzeb firm i instytucji państwa. Program studiów systematycznie dostosowywany jest do rosnących wymagań prawnych i standardów w zakresie bhp oraz oczekiwań społecznych.
Unikalne walory programu wynikają ze współdziałania czterech wydziałów PŁ - (Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Organizacji i Zarządzania; Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki oraz Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów) zaangażowanych w jego tworzenie. Współpraca kilku wydziałów PŁ w zakresie kształcenia kadr bhp gwarantuje kompleksowe i dogłębne zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności w zakresie bhp. Unikalny program kształcenia, prowadzi nie tylko do uzyskania przez absolwentów sprawności w wypełnianiu zadań służb bhp, ale przede wszystkim umożliwia wykonywanie zadań inżynierskich.
Merytoryczna unikalność programu polega na równoległym odniesieniu do trzech zasadniczych zagadnień, dotyczących bezpieczeństwa człowieka w środowisku pracy, którymi są:

1. zagrożenia występujące w miejscu pracy,
2. systemy zabezpieczeń kontrolujących te zagrożenia,
3. ryzyka zawodowe pokazujące relację pomiędzy elementami (1) i (2).

Program studiów umożliwia studentom wybór jednej z czterech specjalności, stosownie do ich zainteresowań, predyspozycji oraz sytuacji na rynku pracy. Stanowi również podstawę dla rozwinięcia oferty edukacyjnej PŁ na studiach podyplomowych bhp, realizowanych na Uczelni.
Kadra PŁ realizująca program IBP łączy doświadczenie dydaktyczne z praktyką zawodową zdobywaną podczas realizacji prac naukowych, badań i wdrożeń dla przemysłu, wykonywania ekspertyz, opinii i projektów. W procesie nauczania wykorzystywane są nie tylko kompetencje kadry uczelni, ale także specjalistów z przemysłu, przedstawicieli państwowych organów nadzoru warunków pracy (np. Państwowa Inspekcja Pracy), oraz instytutów naukowych (np. Instytut Medycyny Pracy). Dzięki współpracy czterech wydziałów PŁ studenci mają dostęp do nowoczesnych, specjalistycznych laboratoriów z różnych dyscyplin nauk technicznych.
Studenci w ramach programu IBP zdobywają również wiedzę i umiejętności z zakresu opracowywania, utrzymywania i doskonalenia Systemów Zarządzania BHP pozwalające na samodzielne kierowanie działaniami i projektami w miejscu pracy. Program studiów umożliwia uzyskanie innych specjalistycznych uprawnień kwalifikacyjnych (uprawnienia SEP, audytora systemów bhp) potwierdzonych świadectwami, certyfikatami.
Efekty kształcenia dla IBP zostały po konsultacji pozytywnie zaopiniowane przez przedstawicieli wiodących firm regionu łódzkiego oraz PIP i UDT (Urząd Dozoru technicznego).

Więcej informacji o studiach na Wydziale Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska Politechniki Łódzkiej na kierunku Inżynieria Bezpieczeństwa Pracy znajdziecie w poniższej ulotce:

pdf-icon